Hướng dẫn thực hiện các biên bản hủy và thu hồi hóa đơn

Biên bản hủy & thu hồi hóa đơn Khi thông tin ban đầu trên hóa đơn mua hàng hóa tại hệ thống VINAMILK bị viết sai, Khách hàng có nhu cầu viết lại hóa đơn khác với thông tin chính xác. Khách hàng sẽ điền vào Biên bản hủy & Thu Hồi Hóa đơn. Đại diện Bên phía Công ty khách hàng sẽ ký tên & đóng dấu vào Biên bản. Biên bản được chuyển tới cửa hàng của VINAMILK để thực hiện thủ tục thu hồi & viết hóa đơn mới thay thế để giảm thiểu việc đi lại cho khách hàng..

Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Biên bản hủy hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn