Hướng dẫn xem HDDT

Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp/cá nhân trực tiếp nhận hóa đơn điện tử

Đường dẫn đăng nhập: https://hddt.vinamilk.com.vn

I. Đăng nhập vào hệ thống.

Mục đích:  Kiểm tra username/password của người sử dụng. Mỗi khi bắt đầu vào hệ thống người sử dụng bắt buột phải qua bước kiểm tra này.Ngoài ra khi người sử dụng không thao tác hệ thống trong 1 thời gian nhất định hệ thống tự động thoát khỏi phiên làm việc hiện tại và yêu cầu người sử dụng đăng nhập lại.

Bước 1: Mở trình duyệt gõ địa chỉ https://hddt.vinamilk.com.vn

Màn hình đăng nhập hệ thống sẽ xuất hiện

vinamilk

 

Bước 2: Nhập các thông tin sau:

Tên công ty: Đơn vị phát hành hóa đơn của khách hàng.

Tài khoản: Được hệ thống cung cấp khi bộ phận Quản trị (Ban KT) thêm mới khách hàng (Trang admin/ Danh mục/Khách hàng/Thêm mới)

Bước 3: Nhấn chọn Đăng nhập

Đăng nhập thành công: chương trình vào trang người dùng.

vinamilk

Đăng nhập không thành công: chương trình sẽ xuất thông báo và yêu cầu đăng nhập lại.

vinamilk

II. Đăng xuất khỏi hệ thống

Từ màn hình giao diện của hệ thống chọn Thoát ở góc trên phía bên phải màn hình. Người sử dụng sẽ thoát khỏi hệ thống và xuất hiện màn hình Đăng nhập hệ thống.

III. Đổi mật khẩu

Mục đích: Đổi mật khấu đăng nhập vào hệ thống

Bước 1:Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn THÔNG TIN KHÁCH HÀNG nhấn vào đường dẫn Thay đổi mật khẩu ở góc trái.

vinamilk

Chương trình xuất hiện màn hình cập nhật thông tin mật khẩu

vinamilk

Bước 2: Nhập các thông tin Mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, xác nhận

Bước 3: Kích chọn cập nhật để lưu lại các thông tin khách hàng đã sửa đổi. Kích chọn Nhập lại để chương trình xóa trắng các thông tin vừa nhập.

IV. Tra cứu hóa đơn

Mục đích: Cho phép người dùng tra cứu hóa đơn theo mã khách hàng. Danh sách hóa đơn tìm được người dùng có thể kích chọn xem hoặc tải hóa đơn.

Bước 1: Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn TRA CỨU HÓA ĐƠN

vinamilk

Chương trình sẽ đổ ra danh sách các hóa đơn của khách hàng trong tháng hiện tại.

Bước 2: Kích chọn vào đường dẫn Xem để xem thông tin hóa đơn. Người dùng kéo xuống cuối hóa đơn để thực hiện chuyển đổi hoặc in hóa đơn.

 

Bước 3: Kích chọn  ở cột Tải pdf để tải hóa đơn dạng PDF sau đó Nhấn chọn vào Nút TẢI VỂ PDF HÓA ĐƠN để tải hóa đơn vừa chọn.

vinamilk

Chương trình đã hỗ trợ tải hóa đơn hàng loạt. Người dùng kích chọn vào  như hình bên dưới để chọn hết tất cả các hóa đơn. Sau đó Nhấn chọn vào Nút TẢI VỂ PDF HÓA ĐƠN để tải tất cả các hóa đơn.

vinamilk

V. Tìm kiếm hóa đơn theo điều kiện

Mục đích: Cho phép người dùng tra cứu hóa đơn theo các điều kiện Số hóa đơn, Ngày phát hành,.... Danh sách hóa đơn tìm được người dùng có thể kích chọn xem hoặc tải hóa đơn.

Bước 1: Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn TRA CỨU HÓA ĐƠN chọn đường dẫn Tìm kiếm hóa đơn bên góc trái để đến màn hình Tìm kiếm hóa đơn.

vinamilk

Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích chọn Tìm kiếm chương trình sẽ đổ ra danh sách các hóa đơn đúng với điều kiện tìm kiếm ở trên.

vinamilk