Qui định sử dụng HĐĐT

Qui định sử dụng Hóa đơn điện tử

Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

File PDF 
File Word